َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

حداكثر تعداد شعر قابل نمايش براي کاربران غير عضو 11 مورد مِی باشد
word or   
مصراع دوم مصراع اول رديف
كزين برتر انديشه بر نگذرد به نام خداوند جان و خرد 1
بدين جايگه گفتن اندر خورد كنون اي خردمند وصف خرد 2
سرمايه ي گوهران از نخست از آغاز بايد كه داني درست 3
شد اين بندها را سراسر كليد چو زين بگذري مردم آمد پديد 4
نه از آب و گرد و نه از باد و دود ز ياقوت سرخست چرخ كبود 5
به بد تا تواني تو هرگز مپيچ چراغست مر تيره شب را بسيچ 6
در رستگاري ببايدت جست ترا دانش و دين رهاند درست 7
بر باغ دانش همه رفته اند سخن هر چه گويم همه گفته اند 8
همي خواند خواننده بر هر كسي چو از دفتر اين داستان ها بسي 9
سوي تخت شاه جهان كرد روي دل روشن من چو برگشت از اوي 10
يكي مهتري بود گردن فراز بدين نامه چون دست كردم دراز 11
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .