َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

مصراع اول مصراع دوم
بر باغ دانش همه رفته اند سخن هر چه گويم همه گفته اند
نيابم كه از بر شدن نيست راي اگر بر درخت برومند جاي
همان سايه زو باز دارد گزند كسي كو شود زير نخل بلند
بر شاخ آن سرو سايه فكن توانم مگر پايه ي ساختن
به گيتي بمانم يكي يادگار كزين نامور نامه ي شهريار
به رنگ فسون و بهانه مدان تو اين را دروغ و فسانه مدان
دگر بر ره رمز و معني برد ازو هر چه اندر خورد با خرد
فراوان بدو اندرون داستان يكي نامه بود از گه باستان
ازو بهره يي نزد هر بخردي پراگنده در دست هر موبدي
دلير و بزرگ و خردمند و راد يكي پهلوان بود دهقان نژاد
گذشته سخن ها همه باز جست پژوهنده ي روزگار نخست
بياورد كاين نامه را باد كرد زهر كشوري موبدي سالخورد
وز آن نامداران فرخ مهان بپرسيدشان از كيان جهان
كه ايدون به ما خوار بگذاشتند كه گيتي به آغاز چون داشتند
بر ايشان همه روز كند آوري چه گونه سرآمد به نيك اختري
سخن هاي شاهان و گشت جهان بگفتند پيشش يكايك مهان
يكي نامور نامه افكند بن چو بشنيد ازيشان سپهبد سخن
ارسال به دوستان
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .