َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

مصراع اول مصراع دوم
شد اين بندها را سراسر كليد چو زين بگذري مردم آمد پديد
به گفتار خوب و خرد كار بند سرش راست برشد چو سرو بلند
مر او را دد و دام فرمان برد پذيرنده ي هوش و راي و خرد
كه مردم به معني چه باشد يكي ز راه خرد بنگري اندكي
جز اين را نشاني نداني همي مگر مردمي خيره خواهي همي
به چندين ميانچي بپرورده اند ترا از دو گيتي برآورده اند
تويي خويشتن را به بازي مدار نخستين فطرت پسين شمار
چه دانيم راز جهان آفرين شنيدم ز دانا دگر گونه زين
چو كاري بيابي ازين به گزين نگه كن سرانجام خود را ببين
كه خود رنج بردن به دانش سزاست به رنج اندر آري تنت را رواست
سر اندر نياري به دام بلا چو خواهي كه يابي زهر بد رها
كه درمان ازويست وزويست درد نگه كن بدين گنبد تيز گرد
نه آن رنج و تيمار بگزايدش نه گشت زمانه بفرسايدش
نه چون ما تباهي پذيرد همي نه از جنبش آرام گيرد همي
ارسال به دوستان
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .