َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

مصراع اول مصراع دوم
بدين جايگه گفتن اندر خورد كنون اي خردمند وصف خرد
كه گوش نيوشنده زو برخورد كنون تا چه داري بيار از خرد
ستايش خرد را به از راه داد خرد بهتر از هرچه ايزد بداد
خرد دست گيرد به هر دو سراي خرد رهنماي و خرد دلگشاي
وزويت فزوني وزويت كميست ازو شادماني و زويت غميست
نباشد همي شادمان يك زمان خرد تيره و مرد روشن روان
كه دانا زگفتار او برخورد چه گفت آن خردمند مرد خرد
دلش گردد از كرده ي خويش ريش كسي كو خرد را ندارد ز پيش
همان خويش بيگانه داند ورا هشيوار ديوانه خواند ورا
گسسته خرد پاي دارد به بند ازويي به هردو سراي ارجمند
تو بي چشم شادان جهان نسپري خرد چشم جان است چون بنگري
نگهبان جان است و آن سه پاس نخست آفرينش خرد را شناس
كزين سه رسد نيك و بد بي گمان سه پاس تو چشم است و گوش و زبان
وگر من ستايم كه يارد شنود خرد را و جان را كه يارد ستود
ازين پس بگو كافرينش چه بود حكيما چو كس نيست گفتن چه سود
ببيني همي آشكار و نهان تويي كرده ي كردگار جهان
به گيتي بپوي و به هركس بگوي به گفتار دانندگان راه جوي
از آموختن يك زمان نغنوي زهر دانشي چون سخن بشنوي
ارسال به دوستان
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .