َ    

فهرست سايتها

آشپزي

 

 
 
 

 

 

همسر یابی و دوست یابی در فیس بوک
تست روانشناسی
پیغام شخصی
چت تصویری
...
Dictionary-Farsi.com


 

مصراع اول مصراع دوم
كزين برتر انديشه بر نگذرد به نام خداوند جان و خرد
خداوند روزي ده رهنماي خداوند نام و خداوند جاي
فروزنده ي ماه و ناهيد و مهر خداوند كيوان و گردان سپهر
نگارنده ي برشده پيكرست ز نام و نشان و گمان برترست
نبيني مرنجان دو بيننده را به بينندگان آفريننده را
كه او برتر از نام و از جايگاه نيابد بدو نيز انديشه راه
نيابد بدو راه جان و خرد سخن هرچه زين گوهران بگذرد
همان را گزيند كه بيند همي خرد گر سخن برگزيند همي
ميان بندگي را ببايدت بست ستودن نداند كس او را چو هست
در انديشه ي سخته كي گنجد اوي خرد را و جان را همي سنجد اوي
ستود آفريننده را كي توان بدين آلت راي و جان و زبان
ز گفتار بي كار يكسو شوي به هستيش بايد كه خستو شوي
به ژرفي بفرمانش كردن نگاه پرستنده باشي و جوينده راه
زدانش دل پير برنا بود توانا بود هركه دانا بود
ارسال به دوستان
   
درباره هشت  |  شرايط استفاده از هشت

 

  © Copyright 2006 Hasht.com . All Rights Reserved .